Slimmer werken?

Volg ons 70:20:10-Expert programma

 

Werken en leren dichterbij elkaar brengen?

70:20:10 is de methode, de werkvloer de bron

Het 70:20:10-Expert programma

Veel hrd-professionals zijn al bezig met 70:20:10. Daar sluit het 70:20:10-Expert programma op aan. Het is de bedoeling dat deelnemers aan de hand van een (eigen) case werken aan de ontwikkeling naar 70:20:10 dienstverlening zoals bedoeld. Bereid je voor op de nieuwe toekomst van hrd door:

 • In de groep direct kennis te nemen van de Body of Knowledge (BoK) over 70:20:10 van de thoughtleaders: Charles Jennings, Jos Arets en Vivian Heijnen.
 • Actief te werken met het basisboek van het programma: 70:20:10 naar 100% Performance.
 • Zelf te ervaren hoe het is om 70:20:10 toe te passen in een eigen case die deel uitmaakt van jouw werk.
 • Gebruik te maken van de online 70- en 20-oplossingen om de vijf nieuwe rollen te kunnen toepassen.
 • Mee te werken aan de ontwikkeling van de eigen hrd-afdeling om de dienstverlening verder te ontwikkelen of te transformeren naar 70:20:10 zoals bedoeld.

Voor hrd-professionals die 70:20:10-Expert willen worden

In de gehele wereld omarmen hrd-professionals de principes van 70:20:10. Om op die manier de dienstverlening uit te breiden én direct te verbinden met de core business van organisaties. Dit zijn concrete kansen voor hrd om met 70:20:10 relevant én actueel te zijn en te blijven voor organisaties. Ofwel leren en presteren at the speed of business als de nieuwe kern van de dienstverlening van hrd – over de volle breedte van 70:20:10. Dat is werken aan de nieuwe toekomst van hrd. Met het besef dat als de wereld om ons heen verandert, de hrd-professie niet achter kan blijven. En dat hoeft ook niet…

 DOWNLOAD BROCHURE 70:20:10-EXPERT PROGRAMMA

De voordelen

 • De functie 70:20:10-Expert zelf invullen conform de standaarden die gelden voor de vijf nieuwe rollen (Performance Detective, Performance Architect, Performance Master Builder, Performance Game Changer en Performance Tracker).
 • Minimaal terugverdienen van de investering in het traject door een positieve businesscase in vergelijking met traditioneel opleiden.
 • Meetbare organisatieresultaten boeken in de eigen organisatie door de inzet van 70:20:10 performance- trajecten (onder meer in de vorm van businesscases).
 • Bijdrage aan de gewenste organisatieontwikkeling en profilering van de hrd-afdeling.
 • Een formeel certificaat of een bewijs van deelname ontvangen van het 70:20:10 Institute.
 • Minimale verletkosten realiseren door de deelnemers. Ze werken tijdens het programma aan projecten die deel uitmaken van de eigen hrd-agenda.
 • Unieke ervaring opdoen om te werken en te leren met 70:20:10 volgens de nieuwste inzichten. Dit is dé manier om actueel en relevant te zijn als hrd-professional.


 5 dagen (20 weken)
 Bereken de investering
 5-15 deelnemers
 Gecertificeerd

Het programma op hoofdlijnen

In het programma staan de vijf rollen van de 70:20:10-Expert centraal. Op basis van iedere rol zijn de kritieke taken uitgewerkt. Tijdens het programma krijgen de deelnemers de gelegenheid om alle taken minimaal één keer zelfstandig uit te voeren.

Het programma heeft een doorlooptijd van zes maanden met de kanttekening dat deelnemers ook na afloop van het programma nog de mogelijkheid hebben om de eigen case verder te ontwikkelen en te presenteren.

Werkplaats 1 en 2: de Performance Detective

Naast de aanleiding en het concept van 70:20:10 staat hier de performance consulting centraal. Daarbij komen onderwerpen aan de orde zoals:

 • achtergrond van 70:20:10;
 • mogelijkheden en beperkingen van 70:20:10;
 • verbinding met stakeholders en de corebusiness;
 • presteerparadigma versus leerparadigma;
 • analyseren als Performance Detective;
 • inzetten van de juiste tools om de organisatie, de processen en de professionals in samenhang te analyseren;
 • taakanalyses uitvoeren als basis om performance support in te zetten als middel om de 70 te ondersteunen;
 • methodisch werken om de prestatiekloof en de dieperliggende oorzaken gekwantificeerd te benoemen.

De deelnemer brengt de eigen context in via een case. Hiermee geven we samen de 20 en de 70 vorm en inhoud.

Werkplaats 3 en 4: de Performance Architect en de Performance Master Builder

Voor het ontwerpen maken we consequent gebruik van de principes van performance consulting en de ontwerpprincipes van 70:20:10. Onderwerpen die aan bod komen:

 • hoe 70:20:10 te ontwerpen?
 • benutten van de 70:20:10 ontwerp principes;
 • gebruikmaken van de 70:20:10 interventiematrix;
 • ontwerpen en ontwikkelen van performance support;
 • in de eigen praktijk een 70:20:10 traject ontwerpen en oplossingen maken.

Werkplaats 5: de Performance Game Changer

De implementatie van 70:20:10 vereist de juiste afstemming met relevante stakeholders, monitoring en bijsturing. Aandacht wordt onder meer besteed aan:

 • principes om 70:20:10 trajecten te implementeren;
 • relatie met de beslisser en de sponsor in de organisatie;
 • de praktijk van de implementatie in de eigen context met een eigen case.

Werkplaats 5: de Performance Tracker

Om te meten of de gewenste resultaten bereikt zijn maken we gebruik van meerdere vormen van evalueren. Aan bod komt onder andere:

 • methodiek van evalueren;
 • bewaken en bijsturen van de voortgang van het 70:20:10 traject;
 • meten van businessimpact. 

Werkplaats 5: Presentatie case

Tijdens het 70:20:10-Expert traject is een eigen case ingezet om werken = leren in de praktijk te brengen. Tegelijkertijd is consequent aandacht besteed aan de ontwikkeling van een positieve businesscase. Tijdens dit blok presenteren de deelnemers de eigen case met een positieve businessimpact.

Nieuwe rollen en taken voor hrd

De bijeenkomsten van het 70:20:10-Expert programma

 1. 15 maart 2016 (startdatum)
 2. 12 april 2016
 3. 10 mei 2016
 4. 7 juni 2016
 5. 28 juni 2016

Locatie

Centrale locatie in Nederland

Kosten

Per deelnemer bedraagt de investering € 3.900. Dit is BTW-vrij en exclusief reis- en verblijfkosten. De prijs is exclusief de kosten voor de Performance Consultancy Vouchers, waarvan deelnemers optioneel gebruik maken voor de (online) advisering bij de cases van de deelnemers.

Materiaal (inclusief)

 • Het boek ‘702010 naar 100% performance’;
 • Online community van het internationale 70:20:10 Institute.

Inschrijfformulier

Naam:*
E-mail:*
Postadres:*
Kies een startdatum:*

Bijeenkomsten staan gepland op: 15/03/2016 (start), 12/04/2016, 10/05/2016, 07/06/2016 en 28/06/2016

Opmerking:

*Deze velden zijn verplicht

Is het 70:20:10 Expertprogramma technisch en methodisch?

Het is de bedoeling om met 70:20:10 de dienstverlening uit te breiden en aan te passen en naar de werkplek te brengen. Zodat het formele en informele werken en leren elkaar slim versterken. Om dit in goede banen te leiden is een praktische methodiek ontwikkeld om het leren in organisaties niet langer meer te vereenzelvigen met het formele leeraanbod. Met de 70:20:10 methodiek staat het leren in organisaties centraal. En dat is bij uitstek mensenwerk. Vandaar dat de methodiek gericht is op de integrale ontwikkeling van mens & organisatie. Met de bedoeling dat in het 70:20:10 Expertprogramma voldoende mogelijkheden en alternatieven aan de orde komen om de methodiek wendbaar toe te kunnen passen. Dat gaat dus geheel in contrast met de technische toepassing van een methodiek. Want het is de bedoeling om via 70:20:10 vanuit hrd bij te dragen aan het leren & presteren at the speed of business.
Het kan overkomen alsof de aanpak erg methodisch en technisch is, gericht op het uitvoeren van stappenplannen. Het is inderdaad een methodische aanpak, die in de praktijk als houvast dient voor 70:20:10-projecten. Echter we passen deze methode altijd met oog voor de praktijk, de cultuur en de context van de klant toe.

Welke ervaringen hebben andere deelnemers?

Voor deelnemers gaat na verloop van tijd een geheel andere wereld open. Met de uitbreiding van de dienstverlening in het volle spectrum van 70, 20 en 10 ontstaan geheel nieuwe kansen en dienstverlening. Dat begint al met de analyse, waarbij de Performance Detective integraal de samenhang onderzoekt van de organisatie en de mensen op systeemniveau. Dit is voor een aantal deelnemers een spannende ontdekkingsreis en anderen ervaren dit als een noodzakelijke uitbreiding om zelf ook meer vanuit organisatieontwikkeling naar leren en presteren te kijken. De volgende vier rollen complementeren de aanpak en worden als zeer positief ervaren.

Verreweg de meeste deelnemers zijn op de helft van het Expertprogramma ervan overtuigd dat deze aanpak hen zelf verder helpt om de versmalling van leervraagstukken om te bouwen naar een meer integrale aanpak met een uitbreiding van de dienstverlening. Zo zijn veel deelnemers in staat anders naar vragen en oplossingen te kijken en ervaren op die manier al snel toegevoegde waarde in het eigen werk.

Het Expertprogramma is zelf uiteraard 70:20:10 proof. Noblesse oblige. Daarom wordt vanaf het begin werken en leren slim geïntegreerd. Dat gebeurt door zelf met een case in te brengen waaraan in de eigen praktijk wordt gewerkt, zie ook de antwoorden op de vragen 4 en 5.


Wat kan ik na afronding van het 70:20:10 Expertprogramma?

Na afloop van het Expertprogramma ben je in staat om zelfstandig projecten vorm en inhoud te geven conform de standaarden van het 70:20:10 Institute, zoals ook in het boek weergegeven. Op die manier lever je als individu of team een bijdrage aan een structurele verbinding met de corebusiness en de uitbreiding van de dienstverlening. Dit leidt tot een structurele versterking van hrd in organisaties.
Je kunt dus regie voeren over een 70:20:10 project dat een concrete businessimpact heeft door 5 rollen uit te voeren: de rol van de Performance Detective, Performance Architect, Performance Masterbuilder, Performance Game Changer en de Performance Tracker.

Meer informatie over de inhoud van de werkplaatsen van het 70:20:10 Expertprogramma?

Het eigen project vormt het natuurlijke uitgangspunt om werken en leren te integreren. Vervolgens komen de vijf rollen, in onderlinge samenhang, aan bod. Om op die manier het werken en leren als 70:20:10 Expert te ondersteunen.
Voor iedere rol zijn kritieke taken geformuleerd en die leiden tot de gewenste resultaten per rol. De werkplaatsen zijn actieve bijeenkomsten. Deelnemers gaan concreet en praktische met eigen cases aan de slag om zo de 70:20:10 methodiek in de eigen context toe te passen. Deze aanpak leidt ertoe dat de inhoud van het programma op hoofdlijnen rondom de vijf rollen is georganiseerd. Echter in iedere werkplaats is er contextuele verrijking via de inbreng van de eigen cases. Dit verhoogt de toepasbaarheid van de kennis en inhoud van het Expertprogramma in hoge mate.
Zie de brochure (hyperlink naar de download) voor een beschrijving van de inhoud en de resultaten van de werkplaatsen.

Waarmee ga je aan de slag als deelnemer? Welk project/case is geschikt?

Het is mogelijk om in de groepen gezamenlijk te werken aan een project of een case. Of deelnemers kiezen een eigen case. Met als uitgangspunt dat het een (organisatie)ontwikkelvraagstuk is met een meetbare business impact. Met andere woorden: de ontwikkelkans –of probleem heeft voldoende impact op de prestaties van de organisatie waardoor het lijnmanagement acties noodzakelijk vinden.
Kies bij voorkeur een case met een zekere complixiteit waarmee een bijdrage te leveren is aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

Tijdens de werkplaatsen is het de bedoeling actief te werken aan de eigen case met behulp van de 70:20:10 methodiek. Het is werken in een feedbackrijke omgeving via de andere deelnemers en de 70:20:10 experts. Een eigentijdse vorm van kennisdeling –en productie die uiteraard 24/7 te volgen is via een aparte online omgeving voor de deelnemers en de 70:20:10 experts.


Hoe lang duurt het 70:20:10 Expertprogramma?

De doorlooptijd bedraagt zes maanden, waarvan vijf dagen in de vorm van activerende bijeenkomsten in de vorm van een werkplaats.
Incompany programma: de planning van de werkplaatsen in overleg plaats met een voorkeur van 2 aaneengeschakelde blokken van 2 dagen en 1 dagdeel als kick off.

Open aanbod:Het open aanbod is georganiseerd in de vorm van 2 aangesloten werkplaatsen van ieder 2,5 dagen met een introductie webinar.

Het is denkbaar dat een project niet binnen zes maanden is afgerond. Dan krijgt een deelnemer nog zes maanden aanvullend de tijd om de case af te ronden conform de standaarden van het 70:20:10 Institute.


Vanaf hoeveel deelnemers is het mogelijk om een incompany programma te organiseren?

Vanaf 12 – 15 deelnemers is het mogelijk om een incompany programma te organiseren. Voldoende deelnemers zijn een voorwaarde om ook van elkaar te leren, zodat een effectieve ‘20’ in het programma mogelijk is.

Is het bij een incompany programma nodig om voor elke rol een deelnemer aan boord te hebben?

Dat is niet nodig. Het 70:20:10 Expertprogramma is bedoeld om te verkennen welke rollen het beste passen bij de deelnemers. In onze praktijk zien we dat vaak dat deelnemers zich het meest competent voelen bij twee, drie of vier rollen. Door deze verdeling in rollen die passen bij eigen beelden en competenties ontstaan op een natuurlijke manier vormen van samenwerking in (multi-disciplinaire) teams. Denk aan de samenwerking tussen verschillende stafdiensten, bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, organisatieadvies en hrd) zodat integrale advisering tot de mogelijkheden behoort.
Voorbeelden van veel voorkomende combinaties of op zichzelf staande rollen zijn: Performance Detective, Performance Game Changer, Performance Tracker:

  • Performance Architect en Performance Master Builder;
  • Performance Architect, Performance Game Changer en Performance Tracker;
  • Performance Architect;
  • Performance Master Builder.

Het voordeel van het 70:20:10-Expert traject is dat het geleerde direct in de praktijk kan worden toegepast, waardoor de stof beter beklijft.

Sonja Joustra-Pengel, adviseur leren en ontwikkelen

De oplossingen die Planning & organisatie ik nu bied, zien er heel anders uit dan voor ik begon met dit
traject. Ik kreeg bijna een staande ovatie van de stuurgroep voor het nieuwe gedachtegoed.

Peter van der Horst, Projectleider Leren en Ontwikkelen